Tози сайт използва "бисквитки". Оставайки на сайта се съгласявате с използването на "бисквитки" от наша страна. Разбрах Научете повече

Влизайки, декларирате, че имате навършени 18 години.

By entering, you declare that you are 18 years of age or older.

Политика за поверителност

Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), накратко наричан „ОРЗД“.

Като отговорна компания, ние във www.vinello.bg винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти, и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент

Във връзка с изискванията на ОРЗД, на нашия сайт www.vinello.bg ще откриете задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни в раздел „Политика за поверителност“. В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права като потребители на услугата My Vinello при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни.

С оглед предоставянето на услуги от наша страна, в съответствие с Политиката ни за поверителност и ОРЗД е необходимо да получим конкретни одобрения от Ваша страна, чрез предоставяне на съгласието Ви да обработваме Ваши лични данни.

Молим да имате предвид, че ако не получим съгласието Ви да обработваме данните Ви съгласно нашата Политика за поверителност, както и съгласието Ви да споделяме данните Ви с наши съконтрагенти - трети лица във връзка със съответната услуга, която Ви предоставяме (споделяне ще е налице само при изрична необходимост, за да Ви бъдат предоставени услуги), няма да можем да Ви предоставяме услугите на www.vinello.bg и на програмата ни за лоялни клиенти My Vinello.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни:

„Вайк Уайнс“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК/ПИК 175086039, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, Столична община - Район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7, с адрес за кореспонденция: гр. София 1528, Столична община - Район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7, телефон: +359 02 405 33 07, адрес на електронна поща (e-mail): info@vaykwines.com, регистрация на администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни: 34940.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: +359 02 915 35 18, интернет страница: www.cpdp.bg

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта www.vinello.bg и възползването от Ваша страна на предимствата на нашата програма за лоялни клиенти My Vinello във връзка със сключване и изпълнение на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като регистриран потребител на програмата за лоялни клиенти My Vinello и като наш клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас, във връзка с който се възползвате от предимствата на програмата за лоялни клиенти My Vinello;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта www.vinello.bg и възползването от Ваша страна на предимствата на нашата програма за лоялни клиенти My Vinello във връзка със сключване и изпълнение на договори с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на потребителски профил (акаунт) и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайта www.vinello.bg с оглед програмата ни за лоялни клиенти My Vinello;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание и съгласие.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

III. Видове лични данни, събирани, обработвани и съхранявани от нашето дружество

3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител на сайта и изпълнение на договор за покупко-продажба в наш обект (магазин) – целта на тази операция е създаване на потребителски профил (акаунт) за използване на сайта www.vinello.bg като потребител на програмата ни за лоялни клиенти My Vinello и предоставяне на данни за идентифицирането Ви като потребител на програмата и получаване на уникален електронен QR код (УЕК) за възползване от предимствата на програмата My Vinello. Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта www.vinello.bg е задължителна стъпка от предоставянето на услугата във връзка с програмата ни за лоялни клиенти My Vinello.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
 • Изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до регистрираните потребители, които са заявили, че желаят да получават такива.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от потребителя.

4. (1) Администраторът обработва долупосочените категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail, дата на раждане, пол, възраст, мобилен телефонен номер /когато е предоставен/, IP адрес, „бисквитки“)

  Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, за целите на регистрация на потребител на сайта www.vinello.bg относно програмата ни за лоялни клиенти My Vinello, както и за изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения.

  Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на Общите условия и регистрация в сайта www.vinello.bg за програмата My Vinello или при сключването на договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от ОРЗД. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) ОРЗД.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за пълните си имена, адрес и местонахождение.

  Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил (акаунт).

  Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на ОРЗД в момента на регистрация в сайта www.vinello.bg за програмата My Vinello.

 • Данни за извършване на доставка (имена, мобилен телефонен номер /когато е предоставен/, e-mail, адрес за доставка)

  Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

  Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на Общите условия и регистрация в сайта www.vinello.bg за програмата My Vinello или при сключването на договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

 • Данни за извършените от потребителя покупки през програмата My Vinello (имена, мобилен телефонен номер /когато е предоставен/, e-mail, брой покупки, дата и час на покупките, използван брой “Винело-капки“, сума на направените покупки)

  Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

  Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на Общите условия и регистрация в сайта www.vinello.bg за програмата My Vinello или при сключването на договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица, посочили при регистрацията си възраст под 18 години.

IV. Срок на съхранение на Вашите лични данни

5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския Ви профил (акаунт) на сайта www.vinello.bg. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени покупки в наши обекти (магазини), при които сте се възползвали от предимствата на програмата My Vinello, за срок от 5 години, считано от датата на съответната покупка, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на програмата Мy Vinello, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимo да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго основание.

V. Предаване на Вашите лични данни за обработване

6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на потребителски профил (акаунт) в сайта www.vinello.bg във връзка с програмата ни за лоялни клиенти My Vinello, Вашият акаунт ще стане неактивен и повече няма да можете да се възползвате от предимставата на програмата My Vinello.

(4) Ако e налице направена от Вас поръчка за закупуване на стока от наш обект (магазин), за която сте използвали профила си в програмата ни за лоялни клиенти My Vinello и която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп

8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта www.vinello.bg.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на сайта www.vinello.bg, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в сайта www.vinello.bg.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако e налице направена от Вас поръчка за закупуване на стока от наш обект (магазин), за която сте използвали профила си в програмата ни за лоялни клиенти My Vinello и която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен и повече няма да можете да се възползвате от предимставата на програмата My Vinello.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции. 
Право на преносимост

12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

VII. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

VIII. Лица, на които се предоставят личните ви данни

17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – „ГЕНКЛАУД“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК/ПИК 203378562, със седалище и адрес на управление: гр. София 1836, Столична община - Район „Подуяне“, ж.к. „Левски – В“, бул. „Владимир Вазов“ № 90, вх. „В“, ет. 2, ап. 2, с адрес за кореспонденция: гр. София 1836, Столична община - Район „Подуяне“, ж.к. „Левски – В“, бул. „Владимир Вазов“ № 90, вх. „В“, ет. 2, ап. 2. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

IX. Общи

19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: +359 02 915 35 18, интернет страница: www.cpdp.bg

20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.