Tози сайт използва "бисквитки". Оставайки на сайта се съгласявате с използването на "бисквитки" от наша страна. Разбрах Научете повече

Влизайки, декларирате, че имате навършени 18 години.

By entering, you declare that you are 18 years of age or older.

Условия за ползване

I. Общи разпоредби

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги „Вайк Уайнс“ ЕАД и лицата, ползващи бонус програмата за лоялни клиенти — My Vinello, достъпна на уебсайт адресите: www.vaykwines.com и www.vinello.bg (наричани заедно по-нататък „Сайта“), за натрупване на бонус точки, предназначени за пазаруване в магазини Винело (Vinello).

Във връзка с горепосоченото, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да се регистрирате в програмата My Vinello.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, поради което преди регистрация или промяна на данни във вече съществуващия Ви профил (акаунт), прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1. Страни по настоящите Общи условия:

 • „Вайк Уайнс“ЕАД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ж.к. “Дружба”, бул.”Искърско шосе” №7, ЕИК:175086039; телефонен номер: 02 405 33 07, електронен адрес: info@vaykwines.com, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „Вайк Уайнс“ ЕАД,
 • Всяко пълнолетно ( навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за регистрация и участие в програмата за лоялни клиенти My Vinello, наричано по-нататък „Потребител“, или „Вие“.

Във връзка с предмета на дейност в магазините Винело (Vinello) (включващ търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия), чрез регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолeтно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице.

2. Приемане / неприемане на Общите условия.

 • Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на регистрацията в My Vinello се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и програмата за лоялни клиенти и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да получите уникален електронен QR код (УЕК), чрез който единствено при сканиране на касата при покупка в магазин Винело (Vinello), да натрупвате бонус точки във Вашия личен профил(акаунт). Имате възможност да използвате така натрупаните точки за закупуването на други стоки от магазини Винело (Vinello), при легитимиране на касата, чрез сканиране на Вашия УЕК;
 • Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е активен Вашият профил (акаунт) и Вашият УЕК в програмата My Vinello;
 • В случай че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за регистрация в програмата My Vinello.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на регистрация в програмата за лоялни клиенти My Vinello, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог-файлове на сървъра на www.vaykwines.com IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация в My Vinello, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

4. Политика на поверителност

„Вайк Уайнс“ ЕАД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № 34940 от 15.03.2017г. Събираната лична информация за потребителя се използва само за нуждите на Програмата My Vinello и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „Вайк Уайнс“ ЕАД или упълномощени от дружеството лица за целите и изпълнението на ангажиментите по програмата за лоялни клиенти My Vinello, както и за други, незабранени от действащото законодателство цели.

„Вайк Уайнс“ ЕАД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на Потребителите, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона “Регистрирай ме” при регистрацията си в My Vinello. Всеки потребител може да деактивира даденото съгласие за получаване на търговски съобщения, като кликне на съответния бутон за отписване.

5. Авторски права:

 • Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговските имена „Вайк Уайнс“ ЕАД, “Vinello”, “My Vinello”, на логaтa, корпоративните символи и изображения и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма — не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.
 • Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.
 • Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от „Вайк Уайнс“ ЕАД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго номативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и Програмата за лоялни клиенти My Vinello, Потребителят следва да има предвид, че:

 • „Вайк Уайнс“ ЕАД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време;
 • Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружествот;
 • „Вайк Уайнс“ ЕАД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.
 • „Вайк Уайнс“ ЕАД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра/електронното устройство на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет-достъпа до Сайта;
 • „Вайк Уайнс“ ЕАД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени-планирани или инцидентни-хакерски атаки) от трети лица.

7. Промяна на Общите условия

„Вайк Уайнс“ ЕАД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред.

II. Услуги

Чрез Програмата за лоялни клиенти My Vinellо, Ние предлагаме на Потребителя възможност да събира и натрупва бонус точки — „Винело Капки“ при покупка на стоки от магазини Винело (Vinello). Потребителят може да използва натрупаните точки, съгласно паричния им еквивалент за покупка на други стоки от магазини Винело (Vinello). Събирането и разходването на бонус точките се осъществява единствено и само чрез сканиране на УЕК на Потребителя на касата на магазини Винело (Vinello) при покупка.

1. Условия за получаване на УЕК по Програмата My Vinello:

За да получи своя УЕК, Потребителят трябва да се регистрира в Сайта, създавайки свой собствен профил (акаунт).

Във връзка с регистрацията:

 • Процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;
 • Задължително следва да се попълнят всички полета на страницата за регистрация;
 • Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни. В противен случай носи отговорността за отказ от получаване на УЕК;
 • Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни;
 • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила (акаунта) си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват чрез използване на потребителското име и паролата;
 • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своя УЕК, респективно за опазването на електронните устройства, на които се съхранява получения от потребителя УЕК;
 • Дружеството изпраща електронно съобщение на Потребителя, съдържащо потвърждение на регистрацията му в програмата Мy Vinello и УЕК на Потребителя.

Събиране и разходване на бонус точки — „Винело капки”

 • Събирането на “Винело капки” в личния профил(акаунт) на Потребителя се осъществява при покупка само и единствено чрез сканиране на УЕК на касата на сътветния магазин Винело (Vinello);
 • До продажната цена на етикета на всяка стока обявена за продажба в магазини Винело (Vinello) е посочен броят „Винело Капки“, които Потребителят натрупва по личният си профил(акаунт) при закупуването и;
 • За целите на програмата за лоялни клиенти My Vinello Десет (10) “Винело капки” са еквивалентни на един ( 1 ) Български Лев;
 • Стойността на натрупаните “Винело капки” може да се използва изцяло или частично за разплащане при покупка на стоки от магазини Винело (Vinello);
 • При прекратяване на регистрацията на Потребителя в Сайта останалите неизразходвани бонус точки „Винело капки“ не подлежат на изплащане в посочения по-горе паричен еквивалент.

Информация за текущия баланс на бонус точки — „Винело Капки“, и извършени покупки

 • Влизайки с парола в личния си профил (акаунт), Потребителят може да получава актуална информация за баланса на натрупаните, изразходвани и налични „Винело капки“ по своя профил(акаунт).
 • Влизайки с парола в личния си профил(акаунт) Потребителят може да проследи пълната история на своите покупки по дата, магазини Винело (Vinello) и закупени стоки и съответните получени или разходвани „Винело капки“ за всяка стока.

III. Допълнителни разпоредби

1. Право на промяна на публикуваната информация

„Вайк Уайнс” ЕАД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

2. „Бисквитки”

Сайтът www.vaykwines.com и Сайтът www.vinello.bg имат право да инсталират върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

3. Контакт

Осъществяването на кореспонденция с Дружеството следва да се извършва на следния адрес и телефон:

 • Адрес: гр. София 1528, ж.к. “Дружба”, бул.”Искърско шосе” №7
 • Телефон: +359 02 405 33 07
 • Електронен адрес: info@vaykwines.com

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

 • Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: info@vaykwines.com и/или телефонен номер: +359 02 405 33 07;
 • за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email — комуникация (електронна поща) или публикуване на известие на Сайта.

4. Приложимо право

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързанoто с тях участие в Програмата за лоялни клиенти My Vinello ще бъдат решавани:

 • чрез споразумение между Страните;
 • при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.